بایگانی موضوعی برگه ها:وکیل»

9

ژانویه

وکیل اداره کار

بازبینی مـوارد مربوط به کار و کارگر و رابطه کارگر و صاحب کار ، از جمله مـوارد مهمی هست که ضرورت آن اکنون بیشتر از هر وقـت دیگری احساس می شود . این احساس نیاز با دقت به صنعتی شدن جوامع و دست یابی آنان به رشـد های اقتصادی در سایه افزوده شدن حجم کارهای تولیدی و ضمناً ازدیان جمعیت و قوت کار، در سـال های اخیر اضافه پیدا کرده است. بدیهی هست که با افزونی این تعاملات، برخوردها و اختلافاتی نیز در محیط های کاری به وجود خواهد آمد. کارگر از لحاظ قانون کار فردی هست که به هر عنوان در مقابل اخذ حقوق و سایـر ویژگی ها به تقاضـای صاحبکار کار می نماید. همه اشخاصـی که مشمول این تعریف هستند، از نظـر قانون، کارگر به حساب می آیند و تفاوتی میـان نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آن نمی بـاشد (وکیل دعاوی اداره کار). صاحبکار نیز فردی هست که کارگر به تقاضـای و به اعتبار وی در مقابل اخذ حقوق و دیگر ویژگی ها کار می نماید. مدیران و مسئولانی که عهده دار اداره کارگاه می باشند ، نماینده صاحبکار حساب می شوند.

کارگاه نیز مکانی می باشد که کارگر به تقاضـای صاحبکار یا نماینده وی در آنجا کار می نماید. مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، خدماتی، مسافری، تجاری، اماکن عمومی و مثل آنها مشمول این عنوان می باشند .برای آغاز رابطه کاری میـان کارگر و صاحبکار ، قراردادی کتبی یا شفاهی منعقد می گردد و به سبب آن کارگر در قبال اخذ مزد، کاری را برای مدتی مشـخص (موقت یا غیرموقت) برای صاحبکار انجام می دهد. این قرارداد معیـن کننده و نمایانگر میزان دقیق ساعات کار، نحوه کار، اخذ حقوق و دیگر مسائـل هست و موقعی ایجاد هر گونه اختلاف، اول به آن مراجعه می شود.

در قانون کار، مراجع حل اختلاف به دو گروه هیئت های تشخیص (به عنوان مرجع بدوی) و هیئت های حل اختلاف (به عنوان مرجع تجدید نظـر ) تقسیم شده و در هر استان چندین هیئت تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی گردیده است. موقعی ایجاد اختلاف در روابط کارگر و صاحبکار اعم از اخراج بدون دلیل موجه، نداشتن پرداخت حقوق و خصوصیت ها و نکاتی از این قبیل، کارگر خواهـد توانست ضمنا اگـر مقوله مورد اختلاف از طریق آشتی مستقیم بین وی و صاحبکار حل نشود، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و صاحبکار به اداره کار مرتبط برای طرح اختلاف رجوع نماید. اداره کاری صلاحیت بازبینـی به اختلاف میـان کارگر و صاحبکار را دارد که کارگاه در حوزه آن اداره واقع شده باشد. کارگر پـس از رجوع به آن اداره، تقاضـای خود را حداکثر در دو صفحه نوشته، آن را ثبت می کـند و تحویل مسئول دبیرخانه اداره کار خواهد داد. ضمنا اگـر کارگر شخصاً توانایی طرح اختلاف را نداشته باشد، خواهـد توانست یک وکیل دعاوی اداره کار با تجربه را به عنوان نماینده خود معرفی نماید تا به جای وی اقدام به طرح اختلاف نماید.

به این منظور مدعی می بایست به دفاتر اسناد رسمی رجوع کرده و نسبت به دادن وکالت به شخـص مورد نظـر خود اقدام نماید . بدیهی هست که حضور نماینده کارگر در مراجع حل اختلاف می بایست با عرضه وکالت نامه با دقت به مناطق جغرافیایی، ادارات کار و مراجع حل اختلاف تشکیل شده قانونی مربوطه اعم از وکیل دادگستری یا وکیل کاری صورت پذیرد و مراجع حل اختلاف مکلف به پذیرفتن وکالت نامه دستی و خطی که اصالت آنان مشخص نیست، نخواهند بود؛ مگر آن که اعطای نمایندگی و وکالت به طرق دیگر برای مراجع تشخیص و حل اختلاف محرز و مسلم گردد. از این رو گزینش و بهره گیری از یک وکیل دعاوی اداره کار با تجربه از ارزش به سزایی برخوردار می باشد.

وکیل دعاوی اداره کار
بعد از تقدیم شکایت ، زمان بازبینـی مشخص خواهد شد و به کارگر و صاحبکار ابلاغ می شود. دو طرف دعوا می بایست در تاریخ مقرر در محل حاضر شده و دفاعیات خود را به همراه اسناد معتبر عرضه نمایند. هر وقت نیاز به پژوهش زیادتری باشد، بازرسان اداره کار به شیوه محسوس و نامحسوس به ساخته گزارش از مقوله مورد اختلاف می پردازند و با رجوع به کارگاه، اظهارات مطلعان را دریـافت می نمایند. بعد از صدور رأی از طرف هیئت تشخیص، دو طرف ظرف مدت 15 روز می توانند اعتراض خود را به شیوه کتبی نوشته و تحویل دهند. هیئت حل اختلاف هم بعد از بازبینی موضوع، اقدام به صدور رأی خواهد کرد. این رأی قطعی بوده؛ ولی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد. اعتراض به رأی اجرا شده مانع از انجام آن نمی باشد؛ مگر اینکه مرجع قضایی دستوری دایر بر توقف عملیات اجرایی صادر و اعلام نماید. در نکاتی مثل حوادث ناشی از تقصیر و کوتاهی صاحبکار که بحث دیه و خسارت مطرح خواهد شد، این مراجع و محاکم دادگستری می باشند که صلاحیت بازبینـی به مقوله را دارند (وکیل دعاوی اداره کار).

ضمناً چنانچه اگـر توهین یا فحاشی میـان کارگر و صاحبکار شکل گرفته باشد، دادسرا صالح به بازبینـی خواهد بود و این مسائـل در شمار قوانین عمومی می باشد. دایره انجام احکام دادگستری جدای از این که آرای صادر شده از طرف محکمه های دادگستری را اجرا می کند ، آن دسته از آرای مراجع حل اختلاف که قطعی شده اند را نیز اجرا می نماید. اجرائیه در اداره دادگستری صادر و به کارگر یا صاحبکار ابلاغ می شود . ضمنا اگـر در رأی رأی به بازگشت کارگر به کارگاه و از سرگیری کار های وی داده شده باشد، یا ملزم به پرداخت حقوق کارگر شده باشد صاحبکار می بایست ظرف 10 روز بعد از اخذ برگه اجراییه، مبادرت به انجام این رأی نماید.

اختلافات معمول میان کارگر و صاحبکار
شانس دارد در روابط و قراردادی که میـان طرفین کارگر و صاحبکار وجود دارد در روشی انجام مفاد قرارداد اختلافی حاصل گردد که این اختلافات ناشی از نداشتن انجام تعهدات قرارداد از جانب دو طرف یا یکـی از آنان باشد و به این خاطر این اختلافات می بایست اول به طریق آشتی و میانجیگری حل و فصل و بر طرف شود.

مرجع حل اختلاف کارگر و صاحب کار
بر حسب ماده ی 157 قانون کار بازبینـی و تصمیم‌گیری دربـاره دعاوی و اختلافات ناشی از اختلا‌ف شخصی میـان صاحبکار و کارگر یا کارآموز از طریق هیات‌های تشخیص و هیئت حل اختلاف میسر می باشد.

اختلافات بین کارگر و صاحبکار موقعی وجود شرایط پایین که در ماده ی 157 قانون کار مطرح گردیده است، در این مراجع میسر می باشد:

– ناشی از انجام قانون کار و دیگر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد.

– آشتی میـان دوطرف حاصل نشود.

در قانون كار، مراجع حل اختلاف به دو دسته هيئت هاي تشخيص (به عنوان مرجع بدوي) و (هيئت هاي حل اختلاف(به عنوان مرجع تجديد نظـر تقسيم شده و در هر استان چندين هيئت تشخيص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پيش بيني گرديده است. موقعی ایجاد اختلاف در روابط كارگر و كارفرما ، كارگر مي تواند ضمنا اگـر مقوله مورد اختلاف از طريق آشتی مستقيم بین او و كارفرما حل نشود، از طريق انجمن صنفي كارگران و يا نماينده قانوني كارگران و كارفرما به اداره كار مربوطه براي طرح اختلاف رجوع نماید.

حدود وظیفه های و اختیارات هیأت تشخیص

۱ – بازبینـی و دریـافت تصمیم دربـاره هر گونه اختلاف شخصی میـان صاحبکار و کارگر یا کارآموز که ناشی از انجام مقررات قانون کار، قرارداد یا کارآموزی و موافقت نامه‌های کارگاهی می‌باشد.

۲ – بازبینـی به اختلافات ناشی از قراردادهای کار که برای زمان موقت و یا برای انجام کار مشـخص منعقد شده باشد.

۳ – هر موقع کارگر در انجام وظیفه های محوله قصور ورزد و یا آیین نامه‌های انضباطی کارگاه را پـس از تذکرات کتبی نقض نماید، صاحبکار حق دارد موقعی اعلام نظـر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر بدهی ها و حقوق معوقه به نسبت هر سـال سابقه‌ی کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به او پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید .
ضمنا اگـر کارگاه مشمول شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد، اعلام نظـر مثبت هیأت تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی می باشد.
حدود وظیفه های و اختیارات هیأت حل اختلاف

۱ – بازبینـی به اعتراضاتی که در فرجه مقرر نسبت به آرای هیأت های تشخیص به عمل آمده است.

۲ – بازبینـی به تقاضای کتبی بیمه شده بیکارمبنی بر دارا بودن عذر موجه در زمینه نداشتن اعلام بیکاری به اداره کار و کارها اجتماعی ظرف مدت مقرر.

۳ – بازبینـی به اختلافات ناشی از انجام طرح طبقه بندی شغل ها.
ترکیب هیأت تشخیص

هیأت تشخیص از اشخـاص زیـر تشکیل می گردد:

۱ – یک شخـص نماینده وزارت کار و کارها اجتماعی (به پیشنهاد مدیر کل کار و کارها اجتماعی و تأیید وزارت کار).

۲ – یک شخـص نماینده کارگران به گزینش کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان (در صورت نداشتن تشکیل کانون مذکور گزینش نماینده به عهده کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار می باشد)

۳ – یک شخـص نماینده رئیسان صنایع به گزینش کانون انجمن های صنفی صاحبکاریان استان.

شرایط عضویت نمایندگان کارگران و مدیران در هیأت عبارت هست از؛

۱ – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲ – دارا بودن حداقل ۲۵ سـال تمام.
۳ – دارا بودن حداقل گواهینامه انتهـا دوره ابتدایی.
۴ – دارا بودن حداقل ۵ سـال سابقه کار یا آشنایی با مقررات کار و تأمین اجتماعی.

مدت اعتبار نمایندگان (مدیران) ۲ سـال از تاریخ صدور اعتبار می باشد.

نمایندگان کارگران و رئیسان در مسائـل زیـر شرایط عضویت را از دست خواهند داد:

۱ – استعفا ۲ – فوت ۳ – رأی محکمه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی ۴ – انتهـا دوره نمایندگی ۵ – اعلام مراجع گزینش کننده و تأیید وزارت کار و کارها اجتماعی ۶ – نداشتن رعایت آیین نامه مرتبط به مقررات چگونگی تشکیل جلسات و روش بازبینـی هیأت تشخیص.
روش بازبینـی و تشکیل جلسات

هیئت ها بعد از وصول شکایت با رعایت نوبت زمان بازبینـی را مشـخص و دو طرف را برای ادای توضیحات دعوت می نماید. نداشتن حضور صاحبکار یا نماینده وی مانع بازبینـی نخواهد بود.

جلسات هیأت تشخیص در محل وزارت کار و کارها اجتماعی و به ریاست نماینده وزارت کار و کارها اجتماعی و حتی ال توانایی در ساعات اداری تشکیل می شود.

تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد. هیأت تشخیص موقعی لزوم میتواند مقوله را به پژوهش ارجاع نماید.
ترکیب هئیت های حل اختلاف

هیأت حل اختلاف مرکب از سه شخـص نماینده کارگران به گزینش کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه شخـص نماینده صاحبکار یان به گزینش مدیران واحدهای منطقه و سه شخـص نماینده دولت (مدیر کل کار و کارها اجتماعی، فرماندار، رئیس دادگستری محل یا نمایندگان آن ها) برای مدت دو سـال تشکیل می شود. موقعی لزوم با دقت به میزان کار هیأت ها، وزارت کار و کارها اجتماعی خواهـد توانست نسبت به تشکیل جلسات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.

روش بازبینـی و تشکیل جلسات

هیأت حل اختلاف پـس از وصول اعتراض با رعایت نوبت زمان بازبینـی را مشـخص و از دو طرف اختلاف برای حضور در جلسات بازبینـی کتباً دعوت می نماید. نداشتن حضور احد از دو طرف یا نماینده‌ی آن‌ها مانع از بازبینـی و صدور رأی بوسیـله هیأت نمی بـاشد هیأت تا مدت یک ماه پـس از وصول پرونده بازبینـی و رأی ضـروری را صادر می‌نماید.

جلسات هیأت حل اختلاف در محل کار و کارها اجتماعی و حتی المقدور در بیرون از زمان اداری به ریاست مدیرکل کار و کارها اجتماعی و یا نماینده وی تشکیل خواهد شد.

هیأت حل اختلاف عندال لزوم خواهـد توانست ضمن دعوت از متخصصین نظـر ات و اطلاعات ایشان را در زمینه مقوله استماع نماید.

جلسات هیأت حل اختلاف با حضور حداقل هفت تن از اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات هیأت با اکثریت پنج رأی از آرای اشخـاص حاضر معتبر خواهد بود.

رأی هیأت حل اختلاف بعد از صدور، قطعی و ضـروری الانجام می باشد. از آرای قطعی این هیأت می توان در دیوان عدالت اداری شکایت نمود.
دیوان عدالت اداری :
طبق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین محاکمه دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ بازبینـی به اعتراضات وشکایات از آرای هیات حل اختلاف کارگر و صاحبکار به عهده ی دیوان عدالت اداری گذاشته شده است. با این توضیح که دیوان عدالت اداری وفق بند ۲ ماده ی مذکور، صرفاً و منحصراً از حیث نقض قوانین ومقررات یا مخالفت با آنان نسبت به رای مورد اعتراض بازبینـی می نماید.شمول قانون کار در رابطه با کارگران و کارکنان کارگاه ها و کمپانـی های ویژه و دولتی از مـوارد بسیار با ارزش و مبتلا به اکثر اشخـاص و کمپانـی ها است که سبب اختلافات عدیده و به ناچار دادخواهی از دیوان عدالت اداری می گردد.

منبع: tehran-attorney.com/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1

15

دسامبر

وکیل دیوان عدالت اداری گروه وکلای پایتخت

بسیاری از موارد و پرونده های مرتبط با دیوان عدالت اداری بوده است که صحبت حضوری تاثیر دو چندانی در راستای اخذ رای به نفع موکل داشته است واین مسئله را تجربه ثابت کرده است .

شاید در بدو امر این گونه به نظر برسد که وکالت در موضوعات دیوان عدالت اداری نیاز به تخصص خاصی نداشته باشد اما به هیچ وجه اینگونه نیست و موضوعات در صلاحیت دیوان عدالت اداری کاملا موضوع تخصصی می باشد و باید حتما به این مسئله توجه نمود چرا که به دلیل غیر حضوری بودن رسیدگی در دیوان عدالت اداری مسئله نحوه تنظیم شکایت بسیار حایز اهمت می باشد و پله اول در طرح یک شکایت خوب تنظیم شکایت با توجه به اصول حقوقی و قانونی می باشد . به عنوان مثال اخذ یک دستور موقت با توجه به دلایل قانونی که در طرح شکایت مطرح می شود می تواند از تخریب یک ملک که توسط کمسیون ماده ۱۰۰ شهر داری ها حکم به تخریب آن صادر شده است جلوگیری نماید .

البته شایان ذکر است که تخصص وکیل دیوان عدالت اداری علاوه بر تنظیم شکایت صحیح در این نیز می باشد که بتواند به صورت حضوری علی رغم غیر حضوری بودن رسیدگی در دیوان عدالت اداری با قاضی رسیدگی کننده صحبت نماید و ذهن ایشان را در خصوص موضوع شکایت روشن نماید .

به همین دلیل نیز وکیل متخصص در دیوان عدالت اداری بعد از تنظیم شکایت و ارجاع به شعبه مربوط به صورت حضوری در شعبه حاضر شده و با کسب اجازه از مقام رسیدگی کننده توضیحات لازم را نیز به صورت شفاهی بیان می نماید .

منبع : مقاله از وب سایت وکیل دیوان عدالت اداری – گروه وکلای پایتخت vakil-divan.ir کپی برداری شده است.

 

1

جولای

۹‌۰ درصد زنان پس از طلاق ازدواج نمی‌کنند

بر اساس آمارها ۹۰‌درصد زنان پس از طلاق ازدواج نمی‌کنند. این در حالی است که ۹۰‌درصد مردان پس از طلاق، دوباره ازدواج می‌کنند. در واقع شانس زنان برای ازدواج مجدد یک نهم مردان است؛ که البته وکیل طلاق توافقی آمار ا بالاتر برده است. همچنین در برخی بررسی‌ها این چنین آمده است که پس از گذشت یک سال از طلاق زوج، ۹۰‌درصد خانم‌ها علاقه‌مند به بازگشت به زندگی هستند. بر اساس آمارها می‌توان اذعان کرد که بار روانی بر روی زنان مطلقه فراوان است. همچنین آنها به از سر گرفتن ازدواج قبلی علاقه‌مندند و از سوی دیگر شانس تشکیل زندگی جدید برای آنها اندک است.

طلاق توافقی

هم‌اکنون بیشترین طلاق‌ها برای زنان در گروه سنی ۲۹-۲۵ سال ثبت می‌شود. بسیاری از آسیب‌های زنان مطلقه مربوط به مسائل فرهنگی است، طبیعتا نوع نگاهی که جامعه به زنان مطلقه دارد، باعث می‌شود که شانس آنها برای ازدواج با افراد مناسب کاسته شود. اغلب زنان در ازدواج دوم مجبور به ازدواج با مردانی می‌شوند که ۱۰ تا ۱۵ سال از خودشان بزرگ‌تر هستند و این باعث نوعی فرسایش اجتماعی در میان زنان مطلقه می‌شود. همچنین ٧١‌درصد زنان مطلقه و بیوه صاحب فرزند یا فرزندانی هستند.

 

طلاق و تبعات آن

اگر طلاق آخرین راه حل اختلافات زناشویی است، پس نباید عرصه اجتماعی را بر افرادی که طلاق را به عنوان یک راه حل در نظر گرفته‌اند، تنگ کرد. هنوز در جامعه ما نگرش‌ها نسبت به زن مطلقه یا بیوه همچون گذشته‌های دور است. با اینکه در شرایط کنونی از شدت آن دیدگاه‌های سنتی کاسته شده است، اما آن‌طور که باید این زنان بعد از طلاق نمی‌توانند از بند کج فهمی‌های برخی افراد جامعه در امان باشند. این زنان به دلیل تصمیم به طلاق از بسیاری از امکانات محروم می‌شوند. در حالی که در بررسی بسیاری از خانواده‌ها باید گفت که انتخاب گزینه طلاق بهترین گزینه برای نجات یک زندگی است.

 

برای مثال دختری که تا چند سال قبل در منزل پدری از احترام و عزت برخوردار بود، امروز اگر هم از او در خانه پدری استقبال شود، دیگر امکانات گذشته در اختیارش نیست. از سوی دیگر پاسخ‌گویی به دیدگاه و حرف‌های افراد سطحی و کسانی که تاکنون نیاموخته‌اند برای خود و دیگران حریم و احترام قائل باشند، دردی بر دیگر دردهاست. درضمن مردان نیز با ترفندهای متعدد در پی شانه خالی کردن از پرداخت مهریه، نفقه و دیگر حقوق زنان هستند. بر اساس گفت‌و‌گوهای انجام شده با این زنان باید تاکید کرد که مشکلات مالی، سرکوفت‌ها و سرک‌های افراد بی‌حریم از چالش‌های اساسی زندگی آنهاست.

 

امان از حرف‌های‌ بی‌اساس مردم

دو سال از طلاق مونا می‌گذرد. او در یک شرکت بازرگانی مشغول به‌کار است و به آرمان می‌گوید: اکثر همکاران به عروسی ما آمده و همسر سابق مرا می‌شناسند. در این دو سال حتی‌الامکان اجازه ندادم، کسی بفهمد که ما از هم جدا شدیم. به گفته این زن جوان دیدگاه‌ها به یک زن مطلقه در برخی محیط‌های کاری به قدری زشت است که نمی‌توان آن را توصیف کرد. مونا می‌افزاید: یکی از همکارانم به دلیل ابتلا به سرطان همسرش او را طلاق داد. خودتان تجسم کنید یک زن مبتلا به سرطان را که تمام موهایش ریخته و با چهره‌ای رنگ پریده به زحمت به سر کار می‌آمد.

 

در آن دوران برخی همکاران از ارتباط او با مردان اداره می‌گفتند. در حالی که آن فرد به دلیل بیماری و بروز مشکلات روحی ناشی از طلاق به قدری افسرده بود که فقط برای گذران زمان به سر کار می‌آمد تا مشکلاتش را برای مدتی فراموش کند. به گفته او برخی افراد با حرف‌های بی‌حساب و قضاوت‌های نادرست فقط در پی عذاب دیگران هستند.

 

مرد نوکیسه،طلاق و صیغه آغاز داستان طلاق

حمید و زینب چهار سال است که از هم جدا شده‌اند. زینب دلیل طلاقش را خیانت می‌داند و به خبرنگار «آرمان» می‌گوید: در اول زندگی با دار و ندار او ساختم، اما وقتی که به امکانات اولیه‌ای رسید، دیگر به بنده اهمیت نمی‌داد. به گفته او ما یک دختر ۱۰‌ساله داریم و آخر هفته‌ها پیش پدرش می‌رود. بنده با تمام اخلاق‌های بد او ساخته بودم و حتی هم‌اکنون نیز تمایل به بازگشت دارم، اما همسر سابقم با یک خانم که از ازدواج اولش یک پسر سه‌ساله دارد در شرف ازدواج است. زینب خطاب به دختران جوان می‌افزاید: قبل از اینکه خواستار ازدواج با فرد مورد علاقه‌تان باشید به حرف‌های پدر و مادرتان گوش دهید، چون ازدواج شخصیت، اخلاق و منش هیچ‌فردی را عوض نمی‌کند.

 

برای مثال فردی که تا دیروز یک خودرو مستهلک سوار می‌شد و امروز به واسطه قرض و قسط یک خودرو مدل بالا سوار می‌شود، دیگر روزگار گذشته‌اش را فراموش می‌کند. امروزه جامعه ما پر شده از افراد نوکیسه که حتی از یادآوری گذشته خود نیز ابا دارند. به گفته او بنده هم‌اکنون در سن ۳۲ سالگی شانس ازدواج مناسب ندارم. برای مثال چندی قبل به یکی از آشنایان همسرم که مردی میانسال بود موضوع جدایی‌ام را توضیح دادم، انتظار داشتم که او حمید را راهنمایی کند تا زندگی ما از سر گرفته شود، اما او در آخر گفت می‌تواند به واسطه صیغه محرمیت با من ازدواج کند.

 

اغلب زنان سرپرست خانوار شغل مناسب ندارند

زنان مطلقه یا بیوه با مشکلات متعدد مواجه هستند. برای مثال اغلب آنها از وضعیت اقتصادی نامناسبی رنج می‌برند و همین مساله برای آنها و فرزندانشان چالش‌های متعدد را به دنبال دارد. در شهریور سال جاری، رئیس سازمان بهزیستی گفت: «از تعداد کل زنان سرپرست خانوار در کشور؛ ٧/٢‌درصد شوهرشان فوت شده و ٢/٢‌درصد نیز طلاق گرفته‌اند که این آمار در سال ٨۵ متفاوت بوده است. طوری که آمار زنان سرپرست خانوار با شوهر فوت شده ۶/۵‌درصد و زنان طلاق گرفته حدود ٩ دهم‌درصد بوده است.» به گزارش ایرنا، انوشیروان محسنی بندپی خاطرنشان‌کرد: «در حال حاضر بیش از ٧۰‌درصد زنان سرپرست خانوار در کشور شغل مناسبی ندارند.»

 

شانس ازدواج افراد مطلقه ریشه فرهنگی دارد

یک مددکار اجتماعی درباره شانس ازدواج مجدد برای افراد مطلقه یا بیوه در جامعه ایران به خبرنگار «آرمان» می‌گوید: در آمار رسمی نرخ متغیری درباره میزان طلاق در جامعه عنوان می‌شود. این در حالی است که در جامعه ما به ازای سه تا پنج ازدواج یک طلاق رخ می‌دهد. محمد زاهدی اصل می‌افزاید: این مساله نشان می‌دهد در جامعه ایران واقعیتی به عنوان طلاق به دلایل متعدد وجود دارد، طبیعتا نرخ طلاق نشان می‌دهد که تعدادی از افراد در سنین جوانی یا اوایل میانسالی مطلقه شده و در نهایت این افراد بخش قابل توجهی از جمعیت جامعه را به خود اختصاص می‌دهند. به گفته او این افراد بعد از گذشت مدتی تمایل به ازدواج دارند.

 

حال این مساله مطرح است که آیا این افراد با تجربه تلخ ازدواج اول به ازدواج مجددا تمایل دارند؟ ‌با بررسی جامعه باید گفت که افراد تمایل اندکی به ازدواج مجدد دارند. این مددکار اجتماعی می‌افزاید: در واقع بخش قابل توجهی از افراد مطلقه یا بیوه جرات و جسارت تشکیل زندگی مشترک را نداشته و تمایلی به ازدواج مجدد ندارند. زاهدی اصل می‌گوید: بخشی از این افراد به دنبال ازدواج مجدد می‌روند، اما هنوز در جامعه ما دیدگاه سنتی درباره زن مطلقه یا بیوه وجود دارد. با بررسی جامعه باید تاکید کرد که جوانان مجرد ازدواج با فردی که تجربه ازدواج نداشته را ترجیح می‌دهند. به گفته او در بسیاری خانواده‌ها انتخاب گزینه طلاق برای زوج‌ها تنها راه نجات است.

 

از سوی دیگر ازدواج دو فرد با تجربه زندگی مشترک ناموفق می‌تواند در استحکام روابط تاثیرگذار باشد. به گفته او برای مثال اغلب مردان بعد از طلاق یا قید ازدواج را زده یا برای ازدواج به دنبال افرادی بدون تجربه ازدواج می‌گردند. برای مثال بسیاری از افراد مطلقه از زندگی قبلی خود صاحب فرزند هستند و همین مساله مانعی برای ازدواج مجددشان محسوب می‌شود. این استاد دانشگاه می‌افزاید: بر اساس قانون با اینکه حضانت بر عهده پدر طفل است، اما بر اساس تصویب قانون در سال ۶۰ واگذاری طفل به مادر شایسته امکانپذیر است.

 

در این شرایط برای مادران همراه بودن با فرزند امکان ازدواج آنها را محدود می‌کند. زاهدی اصل تاکید می‌کند: هنوز در جامعه ما دیدگاه‌های سنتی مشاهده و همین مساله باعث بروز محدودیت‌ها می‌شود. در شرایط کنونی امکان ازدواج دختران محدود است، طبیعتا این محدودیت برای زنانی که برای دومین بار تمایل به ازدواج دارند، بیشتر می‌شود. این استاد دانشگاه می‌گوید: در جامعه ما بین ازدواج دختر و پسر تفاوت‌های متعدد وجود دارد، شاید در آینده این فرهنگ اصلاح شود. برای مثال هنوز در جامعه ما درخواست ازدواج از سوی دختران چندان پسندیده نیست.

 

به بیان دیگر در جامعه ما دختر در انتظار خواستگار است. در این وضعیت اگر دختر خواستگار نداشته باشد، باید تجرد را بپذیرد. به گفته او برای مثال اگر افراد مطلقه به ویژه زنان با توجه به فرهنگ جامعه ما در دوران مجردی پنج خواستگار داشتند، بی‌شک بعد از شکست در زندگی نخست امکان ازدواجشان کاهش می‌یابد. بر اساس فرهنگ جامعه فرد نمی‌تواند مرد مورد علاقه خود را انتخاب کرده یا به وسیله فضای مناسب حق ازدواج داشته باشد. زاهدی اصل می‌گوید: برای افزایش امکان ازدواج مناسب باید چشم‌ها شست و منصفانه به این قضیه نگاه کرد.

منبع: ۹‌۰ درصد زنان پس از طلاق ازدواج نمی‌کنند

 

1

جولای

طلاق توافقی و مهریه

طلاق توافقی آنچنان که از نامش پیداست زن و شوهر بر سر جدایی مسائل مالی و غیر مالی مرتبط با ایام زناشویی توافق دارند کما این که اگر توافقی در مورد موارد مذکور نباشد طلاق توافقی به سر انجام نخواهد رسید. مهمترین موضوع در طلاق توافقی مسئله مهریه است. زوجین باید در مورد مهریه به توافق کامل رسیده باشند در مورد هر آنچه آن ها به تفاهم رسیده باشند رای دادگاه بر مبنای آن صادر می شود لذا این که زوجه بخواهد تمام یا قسمتی از مهریه را ببخشد یا تمام آن را دریافت کند یا زوجین چه شرایط پرداختی را بین هم توافق کنند در گواهی عدم امکان سازش در (طلاق توافقی) ذکر می شود و بدیهی است که در صورت نپرداختن آنچه توافق شده ضمانت اجرا وجود دارد.

در طلاق توافقی اگر برای دریافت مهریه چک یا سفته ای از طرف زوجه اخذ شده باشد ، بدیهی است که زوجه می تواند در صورت عدم وصول حقوق مالی خود ، با استناد بر مدارک قید شده ، از دادگاه درخواست مطالبه کند و در صورت قطعیت حکم دادگاه ،امکان جلب و توقیف اموال فرد خاطی(مرد) وجود دارد. اما چنانچه یک سند تجاری از بابت مهریه دریافت نشده باشد ، و زوج در مواعد توافق شده مهریه را پرداخت نکند، زن می تواند از طریق دادگاه و با دادن دادخواست مطالبه مهریه احقاق کند ، لازم به ذکر است که ازدواج مجدد زوجه پس از طلاق مانع اخذ مهریه قبلی نمی گردد .

آیا بعد از طلاق توافقی امکان گرفتن مهریه هست؟

خیلی از دوستان سوالاتی در مورد امکان گرفتن مهریه بعد از طلاق توافقی وجود دارد یا خیر. وقتی طرفین توافق به جدایی می کنند و خانم معمولا مقداری یا تمامی مهریه به همسرش می بخشد تا آقا راضی به طلاق شود. یا این سوال مطرح می شود که آیا وکیل طلاق توافقی به راحتی این کار می تواند انجام دهد یا خیر؟ در قانون مدنی گفته شده، در طلاق توافقی که به صورت بالا باشد امکان مطالبه مهریه وجود ندارد.

در این جا اگر زوجه یائسه یا دوشیزه نباشد، زن در ایام عده می تواند به آنچه بذل کرده رجوع کند به این صورت که به دفتر خانه ای که طلاق توافقی را ثبت کرده مراجعه می کند و تقاضای رجوع می کند پس از رجوع زن به ما بذل، طلاق به ماهیت خود که رجعی بودن است باز می گردد و در این صورت مرد (شوهر) نیز می تواند به زوجیت رجوع کند و دوباره به حالت اول زن و شوهری (زوجیت) باز می گردند. اما پس از گذشتن مدت عده زوجه به هیچ عنوان به آنچه بذل کرده نمی تواند رجوع کند.

رجوع بعد از طلاق توافقی
اگر زوجه در هنگام ثبت طلاق توافقی دوشیزه (باکره) و یا این که یائسه باشد طلاق قابل رجوع نیست اما اگر رجعی باشد در ۳ ماه عده مرد می تواند به زن رجوع کند و به حالت زوجیت باز گردند اما طلاق های توافقی از نوع خلعی است یعنی این که زن چیزی از مهریه و یا غیر آن را و لو اندک به زوج می بخشد. در این جا اگر زوجه یائسه یا دوشیزه نباشد، زن در ایام عده می تواند به آنچه بذل کرده رجوع کند به این صورت که به دفتر خانه ای که طلاق توافقی را ثبت کرده مراجعه می کند و تقاضای رجوع می کند پس از رجوع زن به ما بذل، طلاق به ماهیت خود که رجعی بودن است باز می گردد و در این صورت مرد (شوهر) نیز می تواند به زوجیت رجوع کند و دوباره به حالت اول زن و شوهری (زوجیت) باز می گردند.

منبع: طلاق توافقی و مهریه

30

ژوئن

روش طلاق توافقی

در طلاق توافقی زمانی که زن و مرد به این نتیجه رسیدند که زندگی آنها به بن بست رسیده است، برای دوری از حرف و صحبت ، رفت و آمد و جنجال های بی موردی که جو جلسات دادگاه ها بوجود می آورند، و به ویژه برای جداشدن در سریع ترین زمان ممکن از گزینه طلاق توافقی استفاده می کنند و این روش را در پیش می گیرند .

روش طلاق توافقی این گونه است که ؛

همه اقدامات مربوط به مسائل زندگی مشترک از جمله مطالبه مهریه ، نفقه ، حضانت فرزند در طلاق توافقی و جهیزیه و … براساس توافقات زوجین صورت می گیرد. هم چنین زوجین میتوانند برای سریع تر و بهتر صورت گرفتن پروسه طلاق توافقی خود اقدام به اخذ وکیل کنند .

شیوه و روش طلاق توافقی چگونه است؟
برای جاری شدن صیغه طلاق در روش طلاق توافقی ، زن و شوهر باید با دارکی چون شناسنامه و عقد ‌نامه به دادگاه مراجعه کنند، و فرم درخواست را پس از توافق بر سرمسائل مشترک شان طبق روال معمول در کنار دادخواست حکم عدم سازش به دادگاه ارائه دهند . دادگاه به آن ها تکلیف می‌کند که باید هر یک از زوجین داوری از میان بستگانشان یا وکیل طلاق معرفی کند ؛ این داوران باید با زوجین مذاکره کنند و تمام سعی خود را در جهت مصالحه آنها داشته باشند.اگر داوران به نتیجه‌ای نرسیدند ، گزارش خود را به دادگاه ارایه می‌دهند و دادگاه نیز بر اساس توافق زوجین گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند

و آنها می‌توانند با ارایه گواهی به دفترخانه طلاق ، صیغه طلاق را جاری و ثبت کنند.گواهی عدم امکان سازش به مدت ۳ ماه اعتبار دارد ، یعنی اگر زوجین ظرف ۳ ماه آن را اجرا نکردند ، دیگر اعتباری نخواهد داشت .

طلاق باید آخرین راه باشد
طلاق باید آخرین راه برای پایان دادن به سختی ها و اختلافات باشد ، و زوجین بدون اینکه از این امر راضی باشند اجباراً تن به این امر دهند ؛ که ادامه زندگی مشترک صرفاً ایجاد مشکلات بیشتر و آزار زوجین باشد و تصمیم به جدایی بگیرند. این جدایی شاید به دلیل کراهت از هم و شاید هم به دلیل بروز اختلافات مختلف و مشکلات بسیار به خاطر زندگی در کنار هم باشد .

برای این امر قانون طلاقی را در نظر گرفته است که دو طرف با قرار دادن شرایطی ویژه ، اقدام به خاتمه زندگی مشترک و طلاق توافقی می‌کنند .

مواد مشترک زوجین در طلاق تافقی
برای طلاق توافقی همان گونه که از نام آن مشخص است دو طرف در شرایط آن به توافق می‌رسند ،پرداخت یا عدم پرداخت مهریه، استرداد جهیزیه، نگهداری و حضانت فرزند مشترک، هزینه و نفقه فرزند،

ملاقات فرزند مشترک و بقیه حقوق مالی زوجه…..این نوع طلاق به دلیل سرعت و درگیری کمتر زوجین با یکدیگر، به عنوان بهترین راه حل برای پایان زندگی مشترکی ست که ادامه ی آن ممکن نیست.

همواره پیشنهاد می‌شود که زوجین بااراده و بهترین توافق و رضایت یکدیگر تصمیم به خاتمه یک زندگی مشترک که به انتهای راه رسیده است اقدام می‌کنند ،تا شاید اگر نتوانستند آینده ی بهتری را در کنار یکدیگر رقم بزنند ، ولیکن پایان راه را نیز با کدورت و ادامه اختلافات و یا توهین و دعوا زشت و ناپسند نکنند و حداقل برای شخصی که زمانی بهترین و عزیزترین فرد زندگی‌شان بوده آرزوی زندگی بهتر و آینده روشن تری نمایند. همان طور که از اسم طلاق توافقی مشخص است ، باید زوجین برای همه موارد به توافق برسند و دادگاه صرفاً اراده و توافق دو طرف را بررسی و در حکم اعلام می‌کند.

به دلیل اینکه هر دو طرف به طلاق توافقی رضایت دارند معمولا رسیدگی به سرعت انجام می پذیرد.اما بر اساس قانون طرفین برای مشاوره و اصلاح ذات البین به مشاوره خانواده تأییدشده دادگاه

که معمولاً در دادگاه مستقر است ، معرفی می‌شوند.در صورتی که نظر مشاور نیز بر جدایی و طلاق باشد دادگاه با در نظر گرفتن شرایط و توافقات صورت گرفته اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌نماید. در رسیدگی به طلاق توافقی ترتیب مراحل با توجه به شرایط دادگاه ها متفاوت است و با توجه به نظر رییس دادگستری و حیطه اختیارات قاضی ممکن است متفاوت باشد. ممکن است در دادگاهی قبل از تقدیم دادخواست به مشاوره خانواده ارجاع شود و در دادگاه دیگر در حین رسیدگی .

برای طرح دعوای طلاق توافقی باید شناسنامه و کارت ملی زوجین و عقدنامه همراه باشد تا از آن‌ها کپی تهیه شود و در کنار ضمیمه دادخواست به دادگاه ارائه شود.

برای تنظیم دادخواست طلاق توافقی می توان از واحد عریضه‌نویسی که در همه دادگاه‌ها مستقر است ، استفاده کرد تا درصد تنظیم دادخواست بر اساس قانون بالاتر برود.

بهتر است قبل از مراجعه به دادگاه زوجین توافقی که بر سر مواد مشترک شان در طلاق کرده‌اند را ، مکتوب شده همراه امضا داشته باشند.

تا مکتوب کردن شرایط ، باعث جلوگیری از بروز اختلاف شود. برای اقامه دعوی باید به دادگاه خانواده مستقر در شهر یا محل اقامت مراجعه شود.

در برخی شهرهای بزرگ چندین مجتمع برای دعاوی خانوادگی تخصیص‌یافته که باید به دادگاهی که مسئول رسیدگی به دعاوی خانوادگی در محل سکونت زوجین تعیین‌شده مراجعه شود.

رأی طلاق توافقی قابل اعتراض و فرجام‌خواهی است
هم چنین اگر زوجین به رأی صادره اعتراضی نداشته باشند این امر در دفتر دادگاه ذکر می‌شود و توسط طرفین امضا می‌گردد.

پس از آن دفتر دادگاه گواهی مبنی بر قطعیت حکم ارائه می‌دهد که با وجود آن است که رأی دادگاه قابلیت اجرا پیدا خواهد نمود.

برای جاری شدن صیغه طلاق و با صدور گواهی عدم امکان سازش زوجین باید به یکی از دفاتر طلاق مراجعه نمایند و با ارائه شناسنامه و کارت ملی و عقدنامه و اصل رأی، صیغه طلاق جاری گردد.

رأی طلاق توافقی بدون حضور هر یک از زوجین قابل‌اجرا نیست و دفتر طلاق نمی‌تواند بدون حضور هر یک یا وکیل وی صیغه طلاق را جاری نماید.

لازم به ذکر است ؛ برای اجرای رأی طلاق طوافقی یکی از مراحل ، معرفی زوجه به پزشکی قانونی یا آزمایشگاه های معتبر و مورد تأیید است، تا مشخص گردد آیا زوجه باردار هست یا خیر؟

برای صدور معرفی‌نامه یک قطعه عکس از زوجه لازم است. و در نهایت با مراجعه زن به پزشکی قانونی با در دست داشتن معرفی‌نامه و مدرک معتبر شناسایی و آزمایش بارداری و ارائه جواب آن صیغه طلاق جاری خواهد شد. در صورتی که زوجه باکره باشد با اقرار وی و یا معرفی به پزشکی قانونی یا پزشک معتمد دیگر احتیاجی به آزمایش بارداری نیست.

تعویض شناسنامه زوجه باکره
بعد از اجرای صیغه طلاق زوجه باکره می‌تواند از دفترخانه گواهی مبنی بر بکارت و اجرای صیغه طلاق دریافت نماید،و به وسیله آن شناسنامه خود را تعویض کند که این امر بدون درج ازدواج و طلاق صورت گرفته انجام می‌ گردد.بعد از اجرای صیغه طلاق، طلاق‌نامه صادر می‌گردد که در آن کلیه مندرجات و شرایط طلاق ذکر می‌شود.

طلاق‌نامه جز اسناد رسمی لازم‌الاجرا است؛ یعنی اگر در آن شرایط مالی گذاشته شده باشد می‌توان اجرای آن را از طریق اجرای ثبت اسناد لازم‌الاجرا مطالبه و پیگیری نمود.

همچنین در برخی محاکم ارجاع به پزشک قانونی با نظر قاضی لازم است و در حین رسیدگی انجام می شود و یا ارجاع به پزشکی قانونی به عهده دفترخانه طلاق بعد از صدور حکم قبل از جاری نمودن صیغه طلاق می باشد.

منبع:روش طلاق توافقی

30

ژوئن

نمونه دادخواست طلاق توافقی

نمونه دادخواست طلاق توافقی

اول از همه بگوییم که میتوانید با گرفتن وکیل طلاق کارهای خود را بدون دقدقه و با عدالت تمام انجام دهید. در متن زیر برای شما دو نمونه از دادخواست طلاق توافقی را آماده کرده ایم و در صورت ایجاد هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره، میتوانید از مشاوره تلفنی رایگان گروه وکلای تهران استفاده کنید.

نمونه اول :

ریاست محترم دادگاه های خانواده تهران با سلام احتراما اینجانبان بر طبق کپی مصدق عقدنامه پیوست از مورخ در عقد نکاح دائم یکدیگر می باشیم که به دلیل عدم تفاهم اخلاقی تمایل به جدایی و طلاق داریم. لذا از محضر محترمتان صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق توافقی ) مورد استدعاست.

نمونه دوم :

به شرح مندرج در سند ازدواج رسمی شماره ترتیب ………… دفتر ازدواج شماره…………..اینجانب ………. با …………..در تاریخ ……….. ماه ………….به عقد دائم یکدیگر در آمده ایم که با وصف آنکه دارای فرزند مشترک نمی باشیم/می باشیم بواسطه عدم تفاهمات اخلاقی وروحی منجر به اختلافات متعدد حاصله قادر به ادامه زندگی مشترک زناشوئی نمی باشیم لهذا بواسطه مذکور شده مصمم به طلاق بوده با تقدیم دادخواست مذکور صدور گواهی مذکور جهت ارائه به دفترخانه طلاق واجرای صیغه طلاق را درخواست داریم. شرایط و توافقات حاصله به این شرح است: ۱-زوجه تمامی مهریه خود/یا قسمتی از آنرا را شامل ……….. سکه بهار آزادی یا وجه نقد ومبلغ …………………….ریال را همزمان با اجرا ووقوع طلاق به زوج بذل نموده وزوج قبول بذل می نماید.۲-جهیزیه در نزد زوجه بوده ووی ادعای در اینخصوص ندارد.۳-زوجه باردار نبوده و فاقد فرزند مشترک /یا دارای ……فرزند مشترک می باشیم و شرایط حضانت و ملاقات به این شرح است…………………………………………………….۴-زوجه ادعای در خصوص نفقه واجرت المثل ندارد/یا دارد و…………….مبلغ دریافت می نماید.

*بهتر است بدانید طلاق توافقی در دوران عقد هم می تواند صورت پذیرد.

هر دوی این نمونه دادخواست طلاق توافقی، دارای اعتبار هستند و می توانید از انها استفاده کنید.

منبع: نمونه دادخواست طلاق توافقی

30

ژوئن

نمونه دادخواست طلاق توافقی و نکاتی درباره ی دادخواست طلاق توافقی

نمونه دادخواست طلاق توافقی و نکاتی درباره ی دادخواست طلاق توافقی

اول از بگوییم که میتوانید با گرفتن وکیل طلاق کارهای خود را بدون دقدقه و با عدالت تمام انجام دهید. زوجینی که ازدواج دایم نموده اند ؛ اگر برای جدایی از یکدیگر توافق نمایند و قصد مراجعه به دادگاه برای طلاق توافقی را داشته باشند ،لازم است دادخواست طلاق توافقی را تقدیم دادگاه خانواده نمایند. طلاق های توافقی با توجه به تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ، دادخواست های آن معمولا توسط این دفاتر با فرمتی ثابت نوشته وتنظیم می گردد .لذا در مواردی که زوجین بخواهند از دادخواست مشخصی استفاده نمایند ؛ متن یکی از این قبیل دادخواست ها که در جلسات مشاوره حقوقی درخواست می شود بعنوان نمونه در ذیل آورده شده است ؛

نمونه دادخواست طلاق توافقی

خواهان:زن یا شوهر
خوانده :زن یا شوهر
خواسته:صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق توافقی )
دلایل و مستندات:۱-سند ازدواج۲-شناسنامه وکارت ملی
متن دادخواست:
ریاست محترم دادگاه خانواده…………
با سلام واحترام
بدینوسیله اینجانبان بموجب سندازدواج تقدیمی در دفترخانه شماره…………شهر………..در تاریخ……………بموجب شماره ثبت…………..ازدواج دایم نموده ایم و از تاریخ……………با یکدیگر زندگی مشترک داشته ودارای ………….فرزند مشترک بنام…………..متولد…………..می باشیم مهریه زوجه میزان………………..وسایر شرایط مالی نداریم.
با لحاظ عدم تفاهمات روحی و اخلاقی که موجب ایجاد تنش و نارضایتی از زندگی مشترک را فراهم آورده است تصمیم قاطع برای جدایی از یکدیگر گرفته ایم بدین منظور با قبول شرایط ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده وتبصره آن شرایط اینجانبان برای طلاق توافقی بدین شرح است:
۱-در خصوص مهریه از میزان …………..میزان……………را زوجه در قبال طلاق خلع در محضر طلاق به زوج بذل نموده و زوج قبول بذل می نماید.
۲-در خصوص نفقه از مبلغ………………..ریال بعنوان نفقه معوقه پرداخت می شود یا زوجه با شرایط مذکور نسبت به آن ادعای ندارد.
۳-در خصوص اجرت المثل ایام زناشویی مبلغ……………………ریال پرداخت می شود یا زوجه با شرایط مذکور نسبت به آن ادعای ندارد.
۴-در خصوص حضانت و ملاقات فرزند مشترک بنام……………….متولد…………………حضانت آن با مادر یا پدر بوده و طرف مقابل حق ملاقات را بمیزان………..در هفته در …………..خواهد داشت مستدعی است بعد از گذشت …………سال در خصوص میزان و نحوه ملاقات توافق مجدد خواهد شد.
۵-در خصوص نفقه مفرزند مشترک مقرر شده پدر مبلغ……………ریال هر ماه به حساب مادر یا طفل واریز نماید این مبلغ بعد از گذشت……….سال مورد بازبینی قرار خواهد گرفت
۶-زوجه باردار نمی باشد.
۷-زوجین ادعای مالی دیگر نداریم
۸-مقرر گردید بعد از ثبت طلاق کلیه پرونده های جاری مختومه اعلام گردد و هرگونه ادعای از طرفین بعد از آن ساقط خواهد بود.

*بهتر است بدانید طلاق توافقی در دوران عقد هم می تواند صورت پذیرد.

* در این جا لازم نیست همه توافق های خود را ( حتی اگر از قبل آماده کرده باشید ) در متن دادخواست طلاق توافقی بگنجانید،
اگرچه می توانید توافق نامه ای را که بین خود صورتجلسه کرده اید در صورت تمایل به دفتر خدمات بدهید ، تا آن را به انضمام
دادخواست پیوست کند ؛ اما همانطور که گفته شد بهتر است فقط دادخواست ساده طلاق توافقی را امضاء کنید
و اعلام توافقات خود را به دادگاه و مرحله مشاوره و نزد قاضی موکول نمایید.

* لازم به ذکر است در مناطقی که این دفاتر تاسیس نشده یا دارای فرم خاصی نباشند ،
آنرا منوط به تنظیم نوشته ای از سوی مراجعین میکنند که در این صورت می توان از نمونه داخواست مذکور استفاده نمود .

* پس از دادن دادخواست طلاق توافقی در دفتر خدمات و پس از ارجاع دادخواست به شعبه،
باید جزئیات کامل توافق های زوجین به دادگاه اعلام شود ، که در متن رای طلاق توافقی منعکس می شود.
* دادن دادخواست طلاق توافقی و امضاء آن در صورت پشیمانی یکی از زوجین تکلیفی برای آن ها به وجود نمی آورد
و با عدم پیگیری یکی از زوجین پرونده بسته خواهد شد.

منبع: نمونه دادخواست طلاق توافقی و نکاتی درباره ی دادخواست طلاق توافقی

14

ژوئن

طلاق توافقی در کرج

متأسفانه امروزه بعضی افراد با گرفتن تصمیمات اشتباه در زندگی مشترک خود دچار مشکل می شوند؛ که راهی جز طلاق برای رهایی ندارند. اگر شما در کرج ]البرز[ زندگی می کنید و قصد طلاق دارید؛ لازم است بدانید که چه کاری درست است. وکیل طلاق توافقی در کرج؛ راه هایی را پیش روی این افراد قرار می دهد. نکته حائز اهمیت این است که چه کسی می تواند مراحل طلاق توافقی را به سهولت انجام دهد و بهترین وکیل در کرج چه کسی است؟

در واقع وکلای ما در تهران می توانند با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان، طلاق شما را بگیرند. چرا که طلاق توافقی در کرج به دلیل این که دادگاه ها زمان زیادی را برای این کار در نظر دارند، بسیار زمان برست. اما وکلای ما در تهران با کمترین هزینه و حتی بدون حضور زوجین، برای شما این کار را انجام می دهند. در واقع وکلای ما در کرج برای سریع تر شدن کارهای شما به تهران می آیند و در شعبات تهران به کارهای شما رسیدگی می کنند. البته باید بدانید که وکیل پایه یک در هر کجای ایران که باشد می تواند کارهای شما را به بهترین شکل به ثمر برساند. به همین منظور هر مشکلی در زمینه حقوقی، جزایی، کیفری، طلاق توافقی، حضانت فرزندان، مهریه، استرداد جهزیه، نفقه و … دارید؛ با وکلای ما در این موسسه حقوقی در تماس باشید.

منبع: طلاق توافقی در کرج

14

ژوئن

طلاق توافقی چند روز طول میکشد

در مورد طلاق توافقی و مدتی که طول می کشد به سرانجام برسد؛ می توان گفت که که متأسفانه در شهرهای مختلف ایران رویه دادگاه خانواده متفاوت است. نکته حائز اهمیت این است که حتی در هر شهر تهران، هر شعبه دادگاه خانواده خط و مشی خاصی مشاهده می شود. در واقع قاضی وقت رسیدگی تعیین می کند و طرفین ] یا وکلای آن ها[ را ضمن تعیین وقت برای رسیدگی دعوت می کند ولی در بعضی از دادگاه ها نیز در وقت فوق العاده و در مدت زمان کمتری به پرونده رسیدگی و حکم گواهی عدم امکان سازش صادر می کنند؛ لذا هر شعبه ای که دادخواست طلاق توافقی به آن ارجاع داده شده باشد؛ با توجه به سلیقه قاضی مدت زمان متفاوتی میتواند داشته باشد.

عده ای از قاضی ها بر این باورند که اگر مراحل طلاق توافقی کمی طولانی شود ممکن است بعضی از زوجین از تصمیم خود برای جدایی منصرف شوند و برای ادامه ی زندگی خود اقدام نمایند.

اما به طور کلی هم اکنون در اکثر دادگاه های خانواده تهران از صفر تا صد یعنی شروع دادخواست تا اخذ رای دادگاه حدود ۳ الی ۵ روز و حداکثر یک هفته طول میکشد. همچنین این مدت بدون حضور وکیل ۱۵ الی ۳۰ ادامه خواهد داشت و این زمان در شهرهای مختلف متفاوت است.

با توجه به این که زن و شوهر در مورد طلاق توافقی، در بخش مالی و غیر مالی مرتبط با زوجیت به توافق رسیده اند؛ نیازمند رسیدگی موشکافانه و طولانی در دادگاه نمی باشند و دادگاه خانواده نسبت به این موضوع سهل گیرانه موضع می گیرد. در واقع صدور حکم عدم سازش و بلافاصله حکم طلاق برای دادخواست به یک روز هم نمی کشد. اگر زن و شوهر ساعت ۹ صبح به دادگاه مراجعه کنند؛ ساعت ۱۲ ظهر حکم را می گیرند به همین دلیل زن و شوهر به محض خارج شدن از مجتمع، با تعدادی افراد سودجو از سوی دفترخانه ها مواجه می شوند؛ لذا اگر طلاق توافقی خود را به وکلای ما بسپارید آن ها سعی میکنند با توجه شرایط موجود شما را راهنمایی کنند و در صورت امکان بدون حضور طرفین کار را به اتمام برسانند. که این کار حدود ۲ الی ۳ روز به طول می انجامد. در واقع وکیل طلاق توافقی ما، شما را در کوتاه ترین زمان به نتیجه می رساند.

منبع: طلاق توافقی چند روز طول میکشد

13

ژوئن

حضانت فرزند در صورت ازدواج مادر

حضانت فرزند در صورت ازدواج مادر

توصیه میکنیم در این خصوص حتما به وکیل طلاق توافقی مراجعه کنید حضانت فرزندان مشترک طبق قانون جدید در خصوص پسر و دختر  تا هفت سالگی با مادر می باشد متن ماده قانونی بیان می دارد که اولویت در حضانت و نگهداری فرزندان مشترک تا هفت سالگی با مادر می باشد. اما در صورتی که مادر از صلاحیت خارج شده این حق حضانت از مادر سلب شده و به پدر یا ولی قانونی طفل می رسد . حال مواردی که باعث می شود مادر صالح برای نگهداری فرزند نباشد  می تواند مختلف باشد که عبارتند از اعتیاد مادر به مصرف مواد مخدر ، انحراف اخلاقی ، بیماری واگیردار جسمی ، بیماری روانی مادر ، اما در خصوص ازدواج مادر با توجه به تبصره الحاقی ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت فرزند از مادر سلب شده و به ولی قهری او می رسد اما این مورد در رویه دادگاه ها می توان مورد اختلاف باشد چرا که در بسیاری از پرونده ها قضات دادگاه ها در صورتی که ازدواج مادر برای مصلحت طفل اضراری نداشته باشد حضانت را از وی سلب نمی کنند .

وکیل خانواده یکی از راهکارهاییست که میتوانید از ان استفاده کنید.

منبع: حضانت فرزند در صورت ازدواج مادر