22

آوریل

واکاوی تصمیم غیرمنتظره مرد مرموزپایگاه نیوزی «msn» در گزارشی به تصمیم کره شمالی مبنی بر تعلیق آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی خود پرداخته و دلیل این اقدام در مقطع کنونی را بررسی می‌کند.
متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..