30

ژوئن

نمونه دادخواست طلاق توافقی و نکاتی درباره ی دادخواست طلاق توافقی

نمونه دادخواست طلاق توافقی و نکاتی درباره ی دادخواست طلاق توافقی

اول از بگوییم که میتوانید با گرفتن وکیل طلاق کارهای خود را بدون دقدقه و با عدالت تمام انجام دهید. زوجینی که ازدواج دایم نموده اند ؛ اگر برای جدایی از یکدیگر توافق نمایند و قصد مراجعه به دادگاه برای طلاق توافقی را داشته باشند ،لازم است دادخواست طلاق توافقی را تقدیم دادگاه خانواده نمایند. طلاق های توافقی با توجه به تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ، دادخواست های آن معمولا توسط این دفاتر با فرمتی ثابت نوشته وتنظیم می گردد .لذا در مواردی که زوجین بخواهند از دادخواست مشخصی استفاده نمایند ؛ متن یکی از این قبیل دادخواست ها که در جلسات مشاوره حقوقی درخواست می شود بعنوان نمونه در ذیل آورده شده است ؛

نمونه دادخواست طلاق توافقی

خواهان:زن یا شوهر
خوانده :زن یا شوهر
خواسته:صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق توافقی )
دلایل و مستندات:۱-سند ازدواج۲-شناسنامه وکارت ملی
متن دادخواست:
ریاست محترم دادگاه خانواده…………
با سلام واحترام
بدینوسیله اینجانبان بموجب سندازدواج تقدیمی در دفترخانه شماره…………شهر………..در تاریخ……………بموجب شماره ثبت…………..ازدواج دایم نموده ایم و از تاریخ……………با یکدیگر زندگی مشترک داشته ودارای ………….فرزند مشترک بنام…………..متولد…………..می باشیم مهریه زوجه میزان………………..وسایر شرایط مالی نداریم.
با لحاظ عدم تفاهمات روحی و اخلاقی که موجب ایجاد تنش و نارضایتی از زندگی مشترک را فراهم آورده است تصمیم قاطع برای جدایی از یکدیگر گرفته ایم بدین منظور با قبول شرایط ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده وتبصره آن شرایط اینجانبان برای طلاق توافقی بدین شرح است:
۱-در خصوص مهریه از میزان …………..میزان……………را زوجه در قبال طلاق خلع در محضر طلاق به زوج بذل نموده و زوج قبول بذل می نماید.
۲-در خصوص نفقه از مبلغ………………..ریال بعنوان نفقه معوقه پرداخت می شود یا زوجه با شرایط مذکور نسبت به آن ادعای ندارد.
۳-در خصوص اجرت المثل ایام زناشویی مبلغ……………………ریال پرداخت می شود یا زوجه با شرایط مذکور نسبت به آن ادعای ندارد.
۴-در خصوص حضانت و ملاقات فرزند مشترک بنام……………….متولد…………………حضانت آن با مادر یا پدر بوده و طرف مقابل حق ملاقات را بمیزان………..در هفته در …………..خواهد داشت مستدعی است بعد از گذشت …………سال در خصوص میزان و نحوه ملاقات توافق مجدد خواهد شد.
۵-در خصوص نفقه مفرزند مشترک مقرر شده پدر مبلغ……………ریال هر ماه به حساب مادر یا طفل واریز نماید این مبلغ بعد از گذشت……….سال مورد بازبینی قرار خواهد گرفت
۶-زوجه باردار نمی باشد.
۷-زوجین ادعای مالی دیگر نداریم
۸-مقرر گردید بعد از ثبت طلاق کلیه پرونده های جاری مختومه اعلام گردد و هرگونه ادعای از طرفین بعد از آن ساقط خواهد بود.

*بهتر است بدانید طلاق توافقی در دوران عقد هم می تواند صورت پذیرد.

* در این جا لازم نیست همه توافق های خود را ( حتی اگر از قبل آماده کرده باشید ) در متن دادخواست طلاق توافقی بگنجانید،
اگرچه می توانید توافق نامه ای را که بین خود صورتجلسه کرده اید در صورت تمایل به دفتر خدمات بدهید ، تا آن را به انضمام
دادخواست پیوست کند ؛ اما همانطور که گفته شد بهتر است فقط دادخواست ساده طلاق توافقی را امضاء کنید
و اعلام توافقات خود را به دادگاه و مرحله مشاوره و نزد قاضی موکول نمایید.

* لازم به ذکر است در مناطقی که این دفاتر تاسیس نشده یا دارای فرم خاصی نباشند ،
آنرا منوط به تنظیم نوشته ای از سوی مراجعین میکنند که در این صورت می توان از نمونه داخواست مذکور استفاده نمود .

* پس از دادن دادخواست طلاق توافقی در دفتر خدمات و پس از ارجاع دادخواست به شعبه،
باید جزئیات کامل توافق های زوجین به دادگاه اعلام شود ، که در متن رای طلاق توافقی منعکس می شود.
* دادن دادخواست طلاق توافقی و امضاء آن در صورت پشیمانی یکی از زوجین تکلیفی برای آن ها به وجود نمی آورد
و با عدم پیگیری یکی از زوجین پرونده بسته خواهد شد.

منبع: نمونه دادخواست طلاق توافقی و نکاتی درباره ی دادخواست طلاق توافقی

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..