14

مه

می بایستی مدیران ماشینساز سوار ماشینهای داخلی تولید خودشان شوندمی بایستی مدیران ماشینساز سوار ماشینهای داخلی تولید خودشان شوند

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..