16

مارس

سایت فیفا گیم های ایران را تایید کردسایت فیفا برنامه برگزاری سه مسابقه تدارکاتی، تیم ملی فوتبال ایران مقابل سیرالئون، تونس و الجزایر را تایید کرد.

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..