27

مارس

سال ۹۷ در کدام بازار سرمایه‌گذاری کنیم؟به دلیل رشد معاملات مسکن در سال۹۶ به نظر میرسد این بازار در سال۹۷ جذاب است.هر چند هنوز کسب سودهای مقطعی از بازار ارز منتفی نیست،اما پرداخت سودبانکی درطرحهای مختلف برای سرمایه گذاری کم ریسک ترجیح دارد.
متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..