26

آوریل

جزایی که دردناک‌تر از آتش قیامت است


به گزارش ماشین شاپ،

در بخشی از قرآن کریم در خصوص بیم از رسوایی و دوزخ آمده است: 

پروردگارا! هرکه را تو (بخاطر اعمال بدش) به دوزخ افکنی، پس بی‌شک او را خوار و رسوا ساخته‌ای و برای ستمگران هیچ یاورانی نیست.

آل‌عمران / 192

نکته:

از امام باقر (ع) درباره «و ما للظالمین من انصار» سؤال کردند، حضرت فرمودند: یعنی آنها امامانی ندارند تا آنان را به نام بخوانند، (و از آنان شفاعت کنند)

از این آیه می‌آموزیم و درس می‌گیریم که:

1- آتش قیامت سخت است، اما نزد صاحبان اندیشه که خواهان کرامت انسان هستند خواری و رسوایی قیامت، دردناک‌تر از آن است. «من تدخل النّار فقد اخزیته»

2- ستمگران، از شفاعت دیگران محروم هستند. «ما للظالمین من انصار»

بگشای دری که در گشاینده تویی                                       بنمای رهی که ره نماینده تویی

الهی وای بر من اگر دانشم رهزنم شود و کتابم حجابم.

 

منبع: کتاب دعا زبان راز و نیاز در قرآن محمد موحدی نژاد

 

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..