25

جولای

جدیدترین شرایط فروش لیفان x50 و x60 منتشر شد
کرمان موتور طی اطلاعیه جدیدی از شرایط فروش ماشینهای
لیفان x50
و
لیفان x60
در دو مدل ۹۶ و ۹۷ خبر داد.


جدیدترین شرایط فروش لیفان x50 و x60 منتشر شد

قیمت مصوب مدل برای مدل های ۹۶ و ۹۷
لیفان x50
به ترتیب معادل ۸۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

این قیمت برای مدل های ۹۶ و ۹۷
لیفان x60
به تریب برابر ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.


جدیدترین شرایط فروش لیفان x50 و x60 منتشر شد


جدیدترین شرایط فروش لیفان x50 و x60 منتشر شد


جدیدترین شرایط فروش لیفان x50 و x60 منتشر شد


جدیدترین شرایط فروش لیفان x50 و x60 منتشر شد

مشاهده

اطلاعات فنی لیفان x50
و

اطلاعات فنی لیفان x60

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..