20

مه

تردید "محمود عباس"به نظر می‌رسد رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین که در رساله دکتری‌اش نیز به واقعه ادعایی هولوکاست می‌پردازد و آن را تکذیب می‌کند بنا به برخی موقعیت‌ها بر سر این حرف خود نمانده و آن را به نحوی دیگر بیان کرده است.
متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..