16

آگوست

انتشار جدول کامل نرخ جریمه تخلفات رانندگی برای سال 97
جدول کامل نرخ جرایم تخلفات رانندگی برای سال 97 به شرح جدول ذیل اعلام میگردد . جدول ذکر شده نسبت به سال 96 تغییر خاصی نداشته است.


 انتشار جدول کامل نرخ جریمه تخلفات رانندگی برای سال 97نرخ جریمه رانندگی برای سال 97:


 انتشار جدول کامل نرخ جریمه تخلفات رانندگی برای سال 97

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..