2

مه

افزایش نرخ فروش میلگرد در بازارهر کیلو میلگرد 20، در بازار با قیمت 2 هزار و 660 تومان بفروش می رسد.
متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..