26

مارس

اظهارات کارتر درباره استیضاح احتمالی ترامپکارتر روز گذشته در مصاحبه با شبکه سی بی اس گفت: نظارت کنگره و دیوان عالی آمریکا برای بررسی خطای احتمالی دونالد ترامپ کافی است و عزل رئیس جمهور از مقامش ضروری نیست.

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..