29

مارس

اظهارات خصمانه "ترامپِ انگلیس" علیه روسیهبوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس در سخنرانی در لندن مدعی شد که کرملین قدرت احساسات جهانی را دست کم گرفته است.
متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..