14

جولای

اخذ عوارض، موثرتر از افزایش تعرفه ماشینهای لوکس است
اخذ تعرفه از ماشینهای لوکس خارجی و حفظ سرمایه‌های مولد از جمله معضلات اقتصادی و اجتماعی حال حاضر اقتصاد ایران است که چند مسئله اساسی را موجب شده است. دولت مستقر در جهت حل مسائل موجود طرح افزایش تعرفه واردات ماشین را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ گنجانده است که موجب تبدیل بیش از پیش ماشینهای لوکس به کالاهای سرمایه‌ای و تفاخر اجتماعی شده است.


 اخذ عوارض، موثرتر از افزایش تعرفه ماشینهای لوکس استاولا به این طرح دولت ایراداتی به شرح زیر وارد است:

۱- افزایش قیمت شدید ماشینهای موجود در بازار.۲- ماشینهای لوکس موجود در بازار به کالاهای سرمایه‌ای بلندمدت تبدیل می‌شوند.۳- انگیزه خرید و نگهداری این ماشینها به جهت حفظ قدرت خرید در برابر افزایش قیمت ارز و تورم افزایش یافته است.۴- انگیزه سرمایه‌گذاری وجوه فوق جهت تولید داخلی، حفظ و استحکام قدرت و مقاومت اقتصاد ایران کاهش یافته و همچنین انگیزه خروج ارز از کشور افزایش داشته است.

در جهت رفع ایرادات گفته شده موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

۱- کاهش تعرفه واردات ماشین به حالت قبلی.۲- وضع عوارض تردد ماشینهای خارجی در کشور به میزان پیشنهادی ۲۰ درصد سالیانه با احتساب ارزش ماخذ گمرک و نرخ ارز رسمی در زمان محاسبه از زمان صدور کارت ماشین به نام خریدار.

نکته۱: از این جهت که عمر مفید تردد ماشینهای لوکس در کشور در حدود پنج سال است، مالیات سالیانه ۲۰ درصد اخذ شود.

نکته ۲: به لحاظ حفظ درآمدهای دولت از محل کاهش تعرفه واردات و جلوگیری از بروز کسری بودجه از این محل می‌توان گزارشی از تعداد و مدل و ارزش گمرکی ماشینهای موجود در بازار تهیه کرد و نرخ عوارض سالیانه را با توجه به گزارش مذکور طوری تعیین کرد که منجر به کاهش درآمدهای دولت و کسری بودجه نشود.۳- برقراری عوارض ماهیانه ۲.۵ درصد از زبان صدور برگ خروج از انبار تا زمان صدور کارت ماشین به جهت جلوگیری از حفظ کالا در انبار.۴- برقراری ماهیانه ۲.۵ درصد جریمه دیرکرد پرداخت عوارض سالیانه.۵- چنانچه ماشینیی کمتر از یک سال در کشور تردد داشته باشد، به تناسب ماه‌های تردد عوارض اخذ شود.۶- پرداخت عوارض بر عهده فردی است که ماشین طبق اسناد رسمی در تملک وی بوده و انتقال ماشین به شخص ثالث موجب از بین رفتن عوارض پرداخت نشده در طی دوره تملک نشود.۷- پیشنهاد می‌شود چنانچه ماشینهای تحت تملک فردی بیش از یک ماشین است، عوارض مذکور پلکانی به ازای تعدد ماشینها افزایش یابد.مزایای طرح پیشنهادی:۱- جلوگیری از تبدیل ماشینهای خارجی به کالاهای سرمایه‌ای.۲- تغییر ماهیت ماشینهای مذکور به کالاهای مصرفی غیر سرمایه‌ای.۳- انگیزه خرید و نگهداری جهت عوارض سالیانه به شدت کاهش خواهد یافت.۴- انگیزه تغییر جهت سرمایه‌های مولد کشور از کالاهای مصرفی، لوکس، سرمایه‌ای شده به تولیدات مولد داخلی و یا واردات کالاهای سرمایه‌ای و مولد وجود خواهد داشت.۵- بازتوزیع درآمدهای ایجاد شده از این طرح در جهت کاهش فقر و ایجاد اشتغال منجر به کاهش آسیب های اجتماعی تردد ماشینهای مذکور در سطح جامعه و کاهش خشم طبقاتی می‌شود.

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..