22

فوریه

اخبار صنعت ماشین | معرفی مشخصات فنی کامل ماشینی لوکسژن S3 در ایران


مشخصات کامل ماشینی لوکسژن S3 محصولی از شرکت آرمان موتور کویر در ایران به شرح زیر می باشد.


 معرفی مشخصات فنی کامل ماشینی لوکسژن S3 در ایران


مشخصات فنی و سیستم تعلیق:


 معرفی مشخصات فنی کامل ماشینی لوکسژن S3 در ایران


تجهیزات و امکانات رفاهی:


 معرفی مشخصات فنی کامل ماشینی لوکسژن S3 در ایران


تجهیزات ایمنی:


 معرفی مشخصات فنی کامل ماشینی لوکسژن S3 در ایران


مشخصات و ابعاد ظاهری ماشین:


 معرفی مشخصات فنی کامل ماشینی لوکسژن S3 در ایران

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..