20

فوریه

اخبار صنعت ماشین | اعلام پیش فروش محصولات ایران ماشین طرح فیروزه ای


به اطلاع کلیه متقاضیان محترم محصولات ایران ماشین می‌رساند، شرایط پیش فروش عمومی (طرح فیروزه‌ای) اسفند 96 به ھمراه “تخفیف خرید محصول ایرانی” و “ھدیه ویژه ھمکاری در تولید” از روز چھارشنبه 96/12/02 لغایت 96/12/29 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جدول پیوست ارائه می گردد.


 اعلام پیش فروش محصولات ایران ماشین طرح فیروزه ای - سود مشارکت + تخفیف در خرید


شرایط ویژه بخشنامه :

تخفیف خرید محصول ایرانی، صرفاً در صورت واریز نقدی مابه التفاوت نھایی در مھلت تعیین شده در دعوتنامه و دریافت ماشین پرداخت می گردد و در صورت منقضی شدن دعوتنامه و یا انصراف قرارداد قابل ارائه نمی باشد.

ھدیه ھمکاری در تولید، صرفاً پ س از صدور دعوتنامه و دریافت ماشین ارائه می گردد ؛ پرداخت این ھدیه در قراردادھای انصرافی نیز مشروط به صدور دعوتنامه می باشد .

در این بخشنامه و در زمان ارسال دعوتنامه، ماشینھای قابل عرضه به مشتریان مشخص و اعلام خواھد شد.

در این بخشنامه، پس از فرا رسیدن موعد تحویل ماشین، در صورت اعلام شرکت ایران ماشین و تمایل مشتری امکان تغییر شرایط ثبت نام(تمدید موعد تحویل) با ھمان شرایط وجود خواھد داشت.

امکان ایجاد تعھد برای شماره مشتری دوم نمایندگی وجود دارد.

به ازای ھر ثبت نام در این بخشنامه، مازاد بر سود مشارکت، تخفیف خرید محصول ایرانی و ھدیه ھمکاری در تولید نیز پرداخت می‌گردد.


زمان فعال سازی این بخشنامه: ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 96/12/02


 اعلام پیش فروش محصولات ایران ماشین طرح فیروزه ای - سود مشارکت + تخفیف در خرید


 اعلام پیش فروش محصولات ایران ماشین طرح فیروزه ای - سود مشارکت + تخفیف در خرید

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..